Hva gjør PPT i en ADHD-sak?

Hva gjør PPT i en ADHD-sak?

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) hjelper barnehager og skoler å tilrettelegge undervisningstilbudet etter forutsetningene og behovene til den enkelte elev. Hva betyr det i praksis for et barn eller en ungdom med ADHD?

ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Illustrasjonbilde (Shutterstock)

Hva er ADHD?

ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) kjennetegnes ved konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker, impulsivitet og hyperaktivitet. For en med ADHD kan det vært vanskelig å fokusere i læringssituasjoner, som for eksempel å høre etter, følge regler, sitte stille, eller ikke avbryte andre. Det kan også være utfordrende å både begynne på og avslutte oppgaver, samt å opprettholde oppmerksomheten over tid. Hvordan ADHD-en kommer til uttrykk avhenger av mye, blant annet av barnets alder. I barnehagen beskrives man kanskje som en «virvelvind», mens på ungdomsskolen er gjerne rastløsheten mer framtredende. Uoppmerksomheten ser man kanskje ved at barnehagebarnet stadig bytter mellom aktiviteter, mens som voksen er det avtaler og detaljer som blir glemt. Konsekvensene av manglende impulskontroll kan ofte øke i omfang og alvorlighetsgrad med alderen – fra et lite barn som ikke hører etter, til ukloke beslutninger i ungdomstiden.

I diagnosemanualen for helsepersonell (DSM-V) er ADHD delt inn i tre underkategorier, som viser hvor forskjellig ADHD kan være. Disse tre underkategoriene er ADHD Kombinert type, ADHD Overveiende uoppmerksom type og ADHD Overveiende hyperaktiv/impulsiv type. Underkategoriene kan du lese mer om i denne saken. ADHD er en kompleks, flersidet og varierende tilstand. Derfor er et ekstra viktig med en god utredning og ikke minst, godt tilpassede tiltak.

Mistenker du at ditt barn har ADHD? Da bør du ta en titt på denne saken

Hva er PPT?

PPT står for pedagogisk-psykologisk tjeneste. PPT hjelper barnehager og skoler med å sikre at de barna og ungdommene som trenger det, får hjelp. Hjelpen består i å tilrettelegge undervisningstilbudet etter forutsetningene og behovene til den enkelte elev. I PPT jobber det blant annet pedagoger, psykologer, sosionomer og logopeder. Sammensetningen av fagfolk vil variere noe fra sted til sted.

Hva kan PPT hjelpe med?

Om en foresatt mistenker ADHD hos sitt barn er anbefalingen å ta kontakt med PPT via skolen eller fastlegen. PPT vil så vurdere om ADHD er en mulig diagnose og henvise videre til spesialisthelsetjenesten for barn og unge (BUP). Det er kun spesialisthelsetjenesten som utreder ADHD, og dette gjøres i tråd med nasjonal faglig retningslinje.

PPT bistår ved lære- og fagvansker. For noen elever kan det være vanskelig å huske. For andre ligger utfordringen i å tilegne seg ny kunnskap. Noen kan like samfunnsfag, men slite med tall. PPT kan hjelpe dem med lese- og skrivevansker, matematikkvansker, oppmerksomhetsvansker (slik som ADHD) med mer.

PPT kan også bistå ved funksjonsnedsettelse (f.eks. alvorlig synshemming), utviklingsforstyrrelse (slik som autisme) og ved vansker med det emosjonelle, sosiale eller adferdsmessige. Andre barn og unge har en vanskelig livssituasjon som gjør dem nedstemte eller engstelige, opplever alvorlig sykdom eller rus i nærmeste familie, ruser seg selv, har søvnvansker, er skolevegere eller spillavhengige. Også her kan PPT bidra inn. Det samme kan de i saker der f.eks. mobbing fører til mistrivsel på skolen.

ADHD kjennetegnes ved konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker, impulsivitet og hyperaktivitet. Illustrasjonbilde (Shutterstock)

PPT utreder, planlegger og følger opp

Pedagogisk-psykologisk arbeid (PP-arbeid) omfatter utredning av enkeltbarn, og planlegging og oppfølging av de tiltakene som blir satt inn i barnehagen eller på skolen. Det omfatter også hjelp til foreldre og foresatte, i form av informasjon, råd og kurs, samt til lærere og andre fagfolk i barnehagen eller på skolen. Ett viktig ledd i dette arbeidet er å vurdere om menneskene rundt barnet sitter på den rette kompetansen. Gjør de ikke det, kan PPT veilede og bidra til at de tilegner seg denne kunnskapen. Med andre ord har PPT en helhetlig tilnærming; hva gir samlet sett den beste hjelpen?

  • Utredning: Hva trenger dette barnet? Barnets behov og forutsetninger utforskes i samtaler, observasjoner og testing.
  • Kartlegging/planlegging: Hva skal til for at barnet lykkes? PPT foreslår hvordan barnehagen eller skolen kan tilrettelegge for å skape en best mulig opplæringssituasjon.
  • Oppfølging: Hvordan går det? PPT kan gi videre oppfølging til elever, forelde og lærere slik at opplæringssituasjonen forblir optimal.

Visste du at?

  • Alle ansatte i PPT har taushetsplikt.
  • Alle ansatte på skolen har også taushetsplikt, både lærere, helsesykepleier, rektor og vikarer.
  • Taushetsplikten gjelder livet ut.

Kilder: Hesselberg, Finn & Tetzchner, Stephen von (2019). Pedagogisk-psykologisk arbeid. Gyldendal Akademisk. Ung.no. Hva er PP-tjenesten? Hentet 1. september 2022

C-APROM/NO/ELVA/0106 – utarbeidet september 2022