ADHD hos barn

ADHD hos barn

De mest fremtredende symptomene på ADHD hos barn er hyperaktiv adferd og problemer med å holde på oppmerksomheten. De fleste barn kan være «gira» eller miste fokus gjennom dagen, men det betyr ikke at de har ADHD. Grundig utredning hos spesialist er nødvendig for diagnose og eventuell behandling.

Mellom tre og fem prosent av unge under 18 år har ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder). Det betyr at i hver skoleklasse er det én til to elever med denne diagnosen. Typiske tegn ved ADHD hos barn er hyperaktivitet, impulsivitet og oppmerksomhetsvansker. ADHD er en nevrobiologisk tilstand, der genetiske og miljømessige faktorer påvirker hvordan sykdommen oppleves.

Diagnose krever tid

Alle barn er forskjellige, men de fleste er nysgjerrige og ivrige på å oppdage alt ved livet. Barn skal lære å omgås andre og inngå i sosiale rammer. Det tar tid å lære hva som er forventet, og nettopp derfor tar det også tid å stille en ADHD-diagnose. Barnet må observeres og følges over tid, og diagnosen blir ofte stilt i skoleårene.

Skole, fastlege og spesialisthelsetjenesten inngår i utredningen ved mistanke om ADHD. Det er viktig å se om symptomene opptrer i alle sammenhenger, både hjemme og i barnehagen eller på skolen. Sånn kan spesialistene se om det kan være andre årsaker til barnets oppførsel enn nødvendigvis ADHD. Kanskje er det en lærer som gjør barnet utilpass? Eller en komplisert familiesituasjon?

Symptomer på ADHD hos barn:

 1. Hyperaktivitet
  Uro i hender og føtter
  Mye energi, drevet av en indre motor
  Rastløshet, indre uro
 2. Impulsivitet
  Vansker med å vente på tur
  Avbryter eller forstyrrer andre
  Handler uten å tenke seg om
 3. Oppmerksomhetsvansker
  Skifter stadig fra en aktivitet til en annen
  Vansker med å organisere oppgaver og aktiviteter
  Vansker med å gjennomføre oppgaver
  Problemer med å følge instruksjoner
  Distraheres lett

Mange barn med ADHD strever med flere utfordringer som følge av symptomene over. De kan slite med å konsentrere seg om læring, ha motoriske utfordringer, språkproblemer og tics. Søvnen påvirkes også, og dårlig søvn kan forsterke ADHD-symptomene.

Manglende fokus, søvnproblemer og uro er tegn på ADHD hos barn. Det er viktig at behandling tilrettelegges individuelt.
Manglende fokus, søvnproblemer og uro er tegn på ADHD hos barn. Det er viktig at behandling tilrettelegges individuelt.

Gode rutiner for bedre søvn med ADHD

Søvnproblemer kan være en stor belastning for både barnet og familien. Det er viktig å lage gode leggevaner. Faste rutiner demper uro og usikkerhet. Les en bok i stedet for å la barnet se på skjerm. Begrens unødvendig støy rundt barnet rett før leggetid og sett av godt med tid til å falle til ro. Dersom søvnproblemene er store, kan behandling med medikamenter vurderes. Hormonet melatonin kan ha sammenheng med søvnproblemer.

ADHD er ikke en sykdom, men en tilstand der hvert enkelt tilfelle er unikt. Behandling og oppfølging skal derfor tilpasses individuelt. Hjelp barnet med å forstå og akseptere seg selv. Ingen er like, og alle trenger hjelp med å lære å leve best som den de er.


C-APROM/NO/ELVS/0009